Kategorie

Newsletter

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

1. Ochrana osobních údajů objednavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě, že při plnění předmětu smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů, je poskytovatel zároveň zpracovatelem ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o chraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, nebo „GDPR“)

3. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, čas a místo narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

4. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem ve smyslu čl. 7 nařízení o ochraně osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

5. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní stránek uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

7. Objednavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů

8. V případě, že by se objednavatel domníval, že poskytovatel nebo
zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednavatele nebo v rozporu se platným právem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9. Požádá-li objednavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat

10. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a skutečnostech, jež nejsou veřejně dostupné, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (dále jen „důvěrné informace“)

11. Poskytovatel důvěrné informace nezveřejní, neposkytne či jinak nezpřístupní ani neumožní zpřístupnit a nesdělí je přímo ani nepřímo třetím osobám, pokud k tomu neexistuje právní důvod, a ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby

12. Poskytovatel odpovídá za to, že mlčenlivost budou zachovávat i jeho zaměstnanci, jiné jím pověřené osoby a případní externí spolupracovníci; poskytování důvěrných informací těmto osobám může být provedeno pouze v míře nezbytně potřebné pro realizaci těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto osoby musí být Zpracovatelem zavázány k povinnosti ochrany důvěrných informací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám Poskytovatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

 

Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

Prodávající:

www.autopublikace.cz

 

Kupující

Kupující - koncový uživatel - fyzická osoba (bez uvedení IČ) - dále koncový uživatel - při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující - podnikatelský subjekt, při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě - přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího - podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Ochrana osobních dat

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze serveru www.autopublikace.cz. Ten se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.).

 

Objednávka

Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávky provádí kupující přes elektronický obchod popřípadě osobně, písemně nebo telefonicky. Objednávka obsahuje přesnou specifikaci zboží a jeho počtu, cenu za zboží , kontakty a jména osob odpovědných (oprávněných) za objednání a převzetí předmětu plnění, způsob dopravy a vyložení, požadovaný termín a místo dodání. Nabízené produkty jsou spolu s platnými aktuálními cenami uvedeny on line na e-shopu. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail), popřípadě písemné nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po přijetí objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co nejkratším termínu (nejdéle do pěti pracovních dnů). Potvrzení objednávky je vyjádřeno vystavením zálohové faktury na jejím základě. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany.

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném na zálohové faktuře.

 

Platební podmínky

Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem nebo při převzetí zboží.

Způsoby úhrady:

  • platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně po předchozí domluvě
  • platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo (například formou dobírky)
  • platba předem složením fakturované částky na bankovní účet
  • platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury

 

Dodací podmínky

Dodání objednaného zboží je realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle pěti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky a provedení úhrady zálohové faktury (pokud je placeno před odběrem).

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v provozovně nebo dodání na požadované místo a převzetí.Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zaslání zboží je zajišťováno po celé České republice.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (například si ve stanovené lhůtě nevyzvedne zboží na poště) nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Cena přepravy se řídí podle ceníku aktuálního v den objednávky a je vždy uvedena na potvrzení objednávky a na zálohové faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky - neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo
e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Před vrácením zboží kupující zašle dopis (nejlépe e-mail) na adresu sídla firmy se sdělením čísla faktury a data potvrzení objednávky, současně sdělí číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

Používané doklady

Elektronická verze objednávky - vyplňuje kupující na www.autopublikace.cz.

Objednávka písemná - zasílá kupující poštou nebo faxem.

Objednávka telefonická - v případě operativní potřeby již registrovaného kupujícího.

Potvrzení objednávky - (odeslání na e-mail, popřípadě faxem či poštou).

Vystavení zálohové faktury - u platby předem (odeslání na e-mail, originál poštou pro kupujícího, kopie prodávající).

Vystavení daňového zálohového dokladu potvrzujícího přijetí úhrady na účet - pouze u platby předem (originál poštou pro kupující, kopie prodávající).

Vystavení dodacího listu a jeho potvrzení kupujícím při převzetí zboží (originál a jedna kopie pro prodávajícího, kopie kupující).

Vystavení faktury - daňového dokladu, předání současně se zbožím proti úhradě v hotovosti nebo zaslání originálu kupujícímu poštou po dodání zboží (originál kupující, kopie prodávající).

 

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, případně v charakteristice zboží neuvedené závady. Pokud je v charakteristice uvedeno POUŽITÉ zboží a specifikováno jeho opotřebení, není možné danou věc následně reklamovat.

Právo na vrácení zboží se vztahuje na nepoškozené zboží v původním obalu. Jestliže se u zboží při používání zboží projeví závada zboží, vyřizuje se tento problém v rámci reklamačního řízení.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem či písemně
2) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kontakt na vás
3) kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naším obchodem. V případě delších reklamací vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

Zákony a předpisy:

zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Provozovatel je plátcem DPH.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky